Väli ei ollut sopiva niin poni venyyyyytti askelta.

 

http://youtu.be/JVacS_7Ribg