Väli ei ollut sopiva niin poni venyyyyytti askelta.